كمونيتي افغان هاي شهر Raleigh North Carolina تقديم ميكند. كنسرت خواننده' خوش آواز و محبوب همه نعيم پوپل.
بتاريخ ١٣ جون در افغان كمونيتي سنتر در
309 North Dawson Street Raleigh, NC 27603
قيمت تكت به شمول نان افغاني 30$ و براي اطفال خورد تر از ١٢ ساله 15$
در شب كنسرت 40$ براي اطفال 20$
شروع كنسرت ساعت ٨ شب.
براي ريزرف تكت و معلو مات بيشتر به تليفون هاي ذيل در تماس شويد:
(919) 697-4259
(919) 649-2782